Ewidencja ryczałtowa

szukanie dokumentów

Rozliczanie się ryczałtem jest stosunkowo proste, jednak problem pojawia się już na etapie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa czy przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszych specjalistów, którzy z przyjemnością zajmą się ewidencją ryczałtową w Państwa firmie.

Czym jest ewidencja ryczałtowa?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli ewidencja ryczałtowa, to prosta forma opodatkowania. Kwestie związane z tym, kto może rozliczać się na uproszczonych zasadach reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Są to m.in. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągające przychody z umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz duchowni.

Do uzyskania możliwości rozliczania się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze takiej formy opodatkowania. Dokument powinien być skierowany do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożony do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania ryczałtem

Przychód niepomniejszany o koszty jego uzyskania stanowi podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy mogą odliczyć od przychodu niektóre wydatki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to m.in.:

  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • ulga abolicyjna,
  • pozostałe ulgi i odliczenia wskazane w wyżej wymienionej ustawie.

Co ważne, osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu nie mogą odliczyć ulgi prorodzinnej. Jednak mają możliwość przekazania 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Stawki ryczałtu różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% aż do nawet 17%.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Zajmiemy się prowadzeniem Państwa rozliczeń i przedkładaniem odpowiednich dokumentów we właściwych urzędach.