KLAUZULA INFORMACYJNA


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)


Administratorem Danych Osobowych jest zakład „KŰHN Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.”, 44-300 Wodzisław Śl. ul. Rynek 1 zwany dalej: Zakładem.


Z Zakładem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@biuro-kuhn.pl; pisemnie pod adresem: ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śl.; telefonicznie pod numerem telefonu: 32/455 11 69


Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową - zatem podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest art. 6 ust.1 lit. a , b, c, e rozporządzenia RODO.


Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Zakład podmiotom upoważnionym z mocy prawa lub zawartej umowy o współpracy (np. Sąd, Policja, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Zakładu (np. dostawcy usług IT, podwykonawcy usług – ubezpieczalnie, radcy prawni) na podstawie zawartych umów powierzenia.


Zakład nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG - obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).


Zakład przetwarza dane przez okres, który jest niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, przykładowo Administrator przechowuje dane w zakresie realizacji zawartej z Zakładem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności: obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy.


W przypadku prowadzenia postępowań sądowych lub pozasądowych okresy przechowywania danych mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu, np. z uwagi na przerwanie lub zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń.


Każda osoba, której dane dotyczą może złożyć do Administratora wniosek o:


  • Sprostowanie (aktualizację) danych osobowych;
  • Usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych (wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych);
  • Dostęp do danych osobowych (w zakresie uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych jak również w zakresie otrzymania kopii danych);
  • Przeniesienie danych osobowych. O ile to możliwe, dane na wniosek osoby mogą być przesłane bezpośrednio do innego administratora danych, jak również mogą być przesłane do osoby której dane dotyczą.

Ponadto informujemy, iż ma Pani/Pan prawo:


  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także przetwarzania danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Zakładu. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Zakład nie będzie już mógł przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
biuro kuhn
biuro kuhn
biuro kuhn
biuro kuhn

Nasze biuro oferuje usługi w zakresie

biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn
biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn
biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn
biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn
biuro kuhn
biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn
biuro kuhn
biuro kuhn
biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn biuro kuhn